Rozhulaj swój projekt razem z nami!

Regulamin serwisu Kulturahula.pl

Art. 1

Regulamin

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu społecznościowego Kulturahula.pl prowadzonego pod adresem internetowym www.kulturahula.pl.

2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu społecznościowego Kulturahula.pl do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania postanowień Regulaminu. Niektóre treści znajdujące się w serwisie Kulturahula.pl mogą być dostępne dla Użytkowników niezarejestrowanych w Serwisie.


Art. 2
Definicje

1. O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższym definicjom nadaje się następuje znaczenia:

a) Administrator – podmiot zarządzający, będący właścicielem i operatorem Serwisu oraz usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem Serwisu jest Nobo Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 24; NIP 7632127371, REGON 302576864, KRS 0000484717.

Wpis jest umieszczony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

b) Bazar Kulturalny – wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, zawierająca informacje przekazywane m.in. przez Użytkowników Administratorowi, a następnie umieszczane przez Administratora w określonej, wyodrębnionej przestrzeni Serwisu, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy;

c) Dane Osobowe – informacje służące do zidentyfikowania osoby fizycznej, zgromadzone w Serwisie, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika, zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami;

d) Konto Użytkownika – zwane również Profilem, wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi, pozwalająca Użytkownikowi zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą zapoznać się inni Użytkownicy;

e) Login – ciąg znaków tworzących indywidualną i niepowtarzalną nazwę Użytkownika w Serwisie, ustaloną przez Użytkownika na etapie rejestracji, umożliwiającą identyfikację Użytkownika i korzystanie z Serwisu, niepodlegającą zmianie;

f) Materiały – dane, treści, pliki i informacje zamieszane przez Administratora w Serwisie;

g) Materiały Użytkownika – dane, treści, pliki i informacje zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika w dowolnej formie, w szczególności opisujące Projekty;

h) Poczta – usługa dostępna dla Użytkowników służąca wewnętrznej komunikacji pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu;

i) Projekt – pomysł, propozycja lub plan realizacji zorganizowanych działań w zakresie działalności kulturalnej, w szczególności działań wydawniczych, zamieszczony przez Użytkownika w Serwisie w celu pozyskania finansowania na jego realizację;

j) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z usługi zawartej drogą elektroniczną, w tym prawa, obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników oraz Administratora, wraz ze wszystkimi załącznikami do niego, jeśli takowe zostaną sporządzone i zaakceptowane przez Użytkowników, stanowiącymi jego integralną część;

k) Serwis – serwis społecznościowy Kulturahula.pl prowadzony pod adresem www.kulturahula.pl;

l) Twórca – każdy Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt w celu pozyskania finansowania na jego realizację;

m) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika;

n) Usługi – wszelkie świadczenia Administratora na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy;

o) Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolności do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu, a także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę opiekuna ustawowego;

p) Wspierający Projekt – Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów innych Użytkowników.


Art. 3
Cele Serwisu

1. Serwis umożliwia Twórcy zainteresowanemu pozyskiwaniem funduszy na realizację swoich Projektów prowadzenie kampanii mającej na celu pozyskanie funduszy od innych Użytkowników, a nadto umożliwia komunikowanie się Użytkowników między sobą oraz z Administratorem Serwisu. Administrator jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych między Użytkownikami Serwisu i nie jest stroną nawiązanych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Użytkownikami, w szczególności pomiędzy Twórcami i Wspierającymi Projekt, a jedynie stworzył i stale rozwija narzędzie umożliwiające finansowanie Projektów Twórców.

2. W związku z zobowiązaniami wzajemnymi pomiędzy Użytkownikami wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu oraz gromadzeniem środków finansowych na poczet Projektów w formie bezgotówkowej, działalność Serwisu nie podlega przepisom ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych. Organizowanie zbiórek publicznych w rozumieniu przywołanej ustawy w ramach Serwisu jest niedozwolone i nielegalne.

3. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies, a także do konta e-mail (z wyłączeniem tymczasowych adresów e-mail).

4. Za pomocą Serwisu Użytkownik może uzyskać dostęp do Materiałów umieszczonych przez Administratora, Materiałów umieszczonych przez Użytkownika dla innych Użytkowników, samodzielnie zamieszczać Materiały w Serwisie, korzystać z Poczty, zamieszczać aktualności i komentarze związane z Projektem, finansować Projekty, a także zgłaszać informacje do Bazaru Kulturalnego. Serwis może przewidywać również inne formy komunikacji pomiędzy Użytkownikami oraz Administratorem. Dostęp do wybranych Usług może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji w Serwisie i różnić się w zależności od tego, czy Użytkownik jest Twórcą lub Wspierającym Projekt.

5. Serwis archiwizuje adresy IP Użytkowników zamieszczających Materiały w Serwisie. Adresy te nie są widoczne dla innych Użytkowników.

6. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy, banery i ogłoszenia, a także treści podmiotów trzecich.


Art. 4
Rejestracja w Serwisie

1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna i następuje w sposób przewidziany przez Administratora, w szczególności za pomocą wypełnienia formularza rejestracyjnego.

2. Użytkownik, który zamierza się zarejestrować w Serwisie, zobowiązany jest zaakceptować Regulamin i utworzyć indywidualizujący go Login oraz przypisać do niego hasło. Wraz z rejestracją powstaje Konto Użytkownika i następuje zawarcie umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.

3. Użytkownik, rejestrując się poprzez formularz rejestracyjny, podaje Dane Osobowe (Login oraz aktualny adres e-mail) zgodnie z prawdą lub przekazuje identyfikujące go dane umożliwiające rejestrację w inny przewidziany przez Administratora sposób (np. poprzez powiązanie Konta Użytkownika w Serwisie z kontem w serwisie społecznościowym, z którego korzysta Użytkownik).

4. Podanie innych Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i uzależnione od tego, w jaki sposób Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.

5. Użytkownik może zaktualizować swoje Dane Osobowe, kontaktując się z Administratorem za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt.

6. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika. Niedozwolone jest udostępnianie Konta osobom trzecim, korzystanie z kont innych Użytkowników bez wyraźnej zgody Administratora oraz podejmowanie działań w celu uzyskania danych niezbędnych do zalogowania się do Serwisu jako inny Użytkownik.

7. Użytkownik, dokonując rejestracji, oświadcza, że:

a) wszelkie umieszczane przez niego w Serwisie Materiały oraz Dane Osobowe są zgodne z prawem i nie naruszają praw osób trzecich;

b) posiada wszelkie niezbędne zgody i uprawnienia do opublikowania Materiałów, w szczególności wizerunków, wypowiedzi lub treści wytworzonych przez osoby trzecie;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora oraz korzystania z Materiałów Użytkownika w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

d) wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, a także oświadcza że takiej samej zgody udzieliły osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik zamieszcza;

e) jest świadomy odpowiedzialności za umieszczenie Materiałów bez wszystkich wymaganych prawem zgód;

f) wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą Poczty oraz poczty elektronicznej wiadomości od Administratora związanych z funkcjonowaniem Serwisu, wiadomości systemowych, wiadomości od innych Użytkowników oraz informacji związanych z projektami i działami Serwisu Kultura Hula;

g) wyraża zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie przez Administratora wyglądu i zawartości Serwisu, w tym wyglądu lub układu, Konta, ingerowanie w strukturę techniczną Konta lub zamieszczonych przez Użytkownika Materiałów, jak również umieszczanie w ramach Serwisu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;

h) wyraża zgodę na zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestanie prowadzenia Serwisu, przeniesienie praw do Serwisu oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.


Art. 5
Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Akceptując Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do:

a) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, zawartą Umową, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i etykietą;

b) niepodejmowania działań, które mogłyby doprowadzić do utrudnienia lub zakłócenia funkcjonowania Serwisu, utraty renomy lub dobrego imienia przez Serwis;

c) przestrzegania praw autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym niezamieszczania Materiałów, co do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub zgód uprawnionych podmiotów do zamieszczenia tych Materiałów, w tym także do niezamieszczania informacji poufnych;

d) niepodejmowania działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i osób trzecich;

e) niezamieszczania Materiałów niezgodnych z prawem, pornograficznych, obraźliwych, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje;

f) niezamieszczania informacji niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami, treści obelżywych i poniżających, wykorzystywania Serwisu w innych celach niż przewidziane przez Serwis bez wyraźnej zgody Administratora (np. do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub do rozsyłania innym Użytkownikom informacji o charakterze reklamowym, komercyjnym lub informacyjnym);

g) niekorzystania z wirusów, botów lub innego szkodliwego oprogramowania, a także programów automatyzujących procesy skryptów.

2. Użytkownik może zgłosić Administratorowi naruszenie zasad korzystania z Serwisu przez innego Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt.

3. Zarejestrowany Użytkownik może uruchomić Projekt i wówczas otrzymuje status Twórcy. Uruchomienie Projektu następuje za pomocą odpowiedniego formularza umieszczonego w Serwisie.

4. Uruchamiając Projekt, Twórca zobowiązuje się do spełnienia świadczeń wzajemnych na rzecz osób, które wsparły jego Projekt i jest odpowiedzialny wobec Wspierających Projekt za realizację Projektu i sposób przeznaczenia uzyskanego wsparcia oraz realizację świadczeń wzajemnych. Twórca nie może wpłacać środków finansowych na swój Projekt.

5. Projekt może zostać wsparty wyłącznie przez zarejestrowanych Użytkowników.


Art. 6
Bazar Kulturalny

1. Bazar Kulturalny stanowi wydzieloną przestrzeń w ramach Serwisu, zawierającą informacje przekazywane przez Użytkowników lub osoby niebędące Użytkownikami, które w szczególności mogą zawierać chęć aktywnego uczestnictwa osób w realizacji Projektu lub jego przygotowaniu, opis umiejętności lub zdolności osoby zamieszczającej informację, lub posiadanego mienia, które może zostać użyte lub wykorzystane do realizacji Projektu, dane kontaktowe, a także wskazanie usług, miejsca lub innych informacji, które są poszukiwane w celu realizacji Projektu. Informacje zamieszczane w ramach Bazaru Kulturalnego są ogólnie dostępne i mogą zawierać wysokość oraz formę wynagrodzenia za ewentualnie wyświadczoną usługę lub udostępnienie mienia.

2. W ramach Bazaru Kulturalnego Administrator może również odpłatnie zamieszczać reklamy i ogłoszenia, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach.

3. Celem zamieszczenia informacji w ramach Bazaru Kulturalnego należy zgłosić treść informacji do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/bazarkulturalny/dodaj_ogłoszenie. Administrator zastrzega, że ma prawo według własnej oceny zaakceptować określoną informację i umieścić ją w Serwisie lub odrzucić prośbę o jej umieszczenie.

4. Administrator nie weryfikuje prawdziwości informacji, jakie mają zostać umieszczone w Bazarze Kulturalnym, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki skorzystania z tych informacji przez Użytkowników lub inne osoby.

5. Każda informacja zawarta w ramach Bazaru Kulturalnego może zostać usunięta przez Administratora w dowolnym czasie, chyba że co innego wynika z odrębnych umów zawartych przez Administratora.

6. Każdy może żądać usunięcia zamieszczonej informacji, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt.


Art. 7
Finansowanie Projektów

1. Za pomocą Serwisu Twórcy mogą pozyskiwać środki finansowe od Wspierających Projekt na projekty związane z kulturą, w szczególności na projekty wydawnicze. Wpłata obarczona jest prowizją w wysokości 10% dla Administratora. Powyższa prowizja uwzględnia prowizję pobieraną przez podmiot dostarczający system płatności. Prowizja zmniejsza wpłaconą kwotę i nie obciąża dodatkowo Wspierających.

2. Twórca, uruchamiając Projekt, zobowiązany jest określić wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji Projektu oraz okres, w jakim ma nastąpić gromadzenie środków finansowych. Twórca określa także poziomy wsparcia finansowego dla Projektu oraz świadczenie wzajemne na rzecz Wspierających Projekt, które może zostać określone w dowolnej formie przez Twórcę. Świadczenie wzajemne nie może przybrać formy niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku pozyskania środków w wysokości co najmniej równej wysokości środków niezbędnych do realizacji Projektu w wyznaczonym terminie Projekt określany jest jako projekt zakończony sukcesem. W ciągu 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od dnia zakończenia Projektu Twórca otrzyma od Administratora całość zgromadzonych środków, pomniejszoną o należną Administratorowi prowizję, oraz adresy e-mail wszystkich Wspierających Projekt. Twórca zobowiązany jest w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zakończenia projektu do kontaktu ze wszystkimi Wspierającymi Projekt i poinformowania o terminie wywiązania się ze świadczenia wzajemnego. Twórca może według własnego uznania wcześniej kontaktować się ze Wspierającymi Projekt za pomocą Poczty lub zamieszczając aktualności odnośnie do Projektu.

4. Środki finansowe wpłacane przez Wspierających Projekt gromadzone są przez Administratora. Wpłaty dokonywane są za pomocą serwisu płatności elektronicznych online transferuj.pl: www.transferuj.pl, obsługującego Serwis. Wspierający Projekt zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym regulaminem serwisu płatności elektronicznych online transferuj.pl znajdującym się pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf. Wspierający Projekt, akceptując niniejszy Regulamin, jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z aktualnym regulaminem serwisu płatności elektronicznych online transferuj.pl i go akceptuje. Wpłacając środki finansowe na dany Projekt, Wspierający Projekt wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych przez Administratora Twórcy, celem umożliwienia mu realizacji świadczenia wzajemnego.

5. Wpłata dokonywana przez Wspierającego Projekt nie może być niższa niż 10 (słownie: dziesięć) PLN.

6. Wspierający Projekt mogą dokonywać wpłat od dnia zamieszczenia w Serwisie Projektu do ostatniego dnia gromadzenia środków finansowych określonego przez Twórcę. Wysokość zgromadzonych środków jest uaktualniana w czasie rzeczywistym i dostępna dla Użytkowników Serwisu. W razie zebrania całej określonej przez Twórcę kwoty gromadzenie środków następuje w dalszym ciągu aż do ostatniego dnia gromadzenia środków finansowych określonego przez Twórcę. Całość wpłat przeznaczonych przez Wspierających Projekt zostaje przekazana Twórcy dopiero po upływie tego terminu. Przekazanie zgromadzonych środków finansowych może wiązać się z koniecznością podania przez Twórcę dodatkowych danych niezbędnych do dokonania przelewu środków.

7. Przekazanie zgromadzonych środków Twórcy następuje wyłącznie w przypadku Projektu zakończonego sukcesem. W przypadku niezgromadzenia środków finansowych w kwocie określonej przez Twórcę Wspierający Projekt otrzymuje zwrot środków finansowych wpłaconych na Projekt.

8. Administrator dokonuje zwrotu środków finansowych dla Wspierających Projekt w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od dnia zakończenia Projektu na konto, z którego dokonano wpłaty środków.

9. Administrator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania gromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie, według uznania Administratora, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez Twórcę. W razie zawieszenia i następnie wznowienia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt okres zbierania środków zostaje przedłużony o okres, w którym gromadzenie było zawieszone.

10. Wspierający Projekt nie może wycofać wpłaty.

11. Twórca zobowiązany jest uiścić wszelkie należności publicznoprawne wynikające z pozyskania środków finansowych na realizację Projektu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uiszczenie tych należności przez Twórców.


Art. 8
Dane Użytkowników

1. Administratorem Danych Osobowych jest Administrator. Warunki przetwarzania Danych Osobowych normują obowiązujące przepisy prawa oraz aktualna Polityka Prywatności.

2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy, ukształtowania jej treści, zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

4. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania Danych Osobowych niezwłocznie po zaistnieniu zmian. Użytkownik może zmienić wszelkie Dane Osobowe zamieszczone w Serwisie poza Loginem.

5. Dane Osobowe nie są dostępne dla innych Użytkowników z wyjątkiem tych danych, odnośnie do których Użytkownik dobrowolnie zdecyduje o ich udostępnieniu. Administrator wskazuje, że publicznie dostępne treści znajdujące się w Serwisie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.


Art. 9
Materiały Użytkowników

1. Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej licencji na czas nieokreślony do:

a) utrwalania i zwielokrotniania Materiałów Użytkownika oraz zamieszczonych w Serwisie treści – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy nośnika, na którym Materiały zostały utrwalone;

c) rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony powyżej – na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w sposób umożliwiający dostęp powszechny w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę.

2. Licencja określona w punkcie 1 niniejszego Artykułu umożliwia udzielenie osobom trzecim licencji na wszystkich polach eksploatacji określonych w punkcie 1. Użytkownik zezwala Administratorowi na tworzenie opracowań i przeróbek Materiałów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań i przeróbek na wszystkich polach eksploatacji określonych w punkcie 1.

3. Licencja udzielona zostaje z chwilą zamieszczenia Materiałów przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z możliwości wypowiedzenia licencji pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej. Użytkownik rezygnuje z prawa do przeprowadzenia nadzoru autorskiego i zobowiązuje się nie dochodzić swoich autorskich praw osobistych.

4. Usunięcie konta przez Użytkownika nie ma wpływu na zakres udzielonej licencji. W razie usunięcia Konta, wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy Administratorowi przysługuje prawo do pozostawienia w Serwisie Materiałów, w szczególności dokumentujących istnienie Projektu i dokumentujących przebieg jego finansowania.

5. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie Materiałów naruszających prawa osób trzecich, w tym uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

6. Zamieszczanie Materiałów o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowym możliwe jest wyłącznie za zgodą Administratora i może wiązać się z zawarciem odrębnej umowy. Administrator może zamieszczać w Serwisie materiały o charakterze reklamowym, promocyjnym lub marketingowy pochodzące od Administratora lub podmiotów trzecich.


Art. 10
Naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkowników

1. Administrator może w razie powzięcia wątpliwości odnośnie do zgodności z prawdą lub aktualności podanych przez Użytkownika Danych Osobowych:

a) wezwać Użytkownika do podania prawidłowych lub aktualnych Danych Osobowych;

b) zablokować dostęp Użytkownika do wybranych Usług;

c) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;

d) usunąć Konto Użytkownika.

2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności poprzez zamieszczanie w Serwisie Materiałów niezgodnych z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz etykietą, Administrator może:

a) zablokować lub usunąć Konto Użytkownika;

b) zablokować dostęp do przesłanych Materiałów lub je zmodyfikować;

c) zmodyfikować, ukryć bądź usunąć komentarze zamieszczane przez Użytkowników;

d) podjąć inne środki niezbędne do usunięcia naruszeń.

3. Usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem. Ponowna rejestracja Użytkownika, którego konto zostało usunięte z przyczyn opisanych w punktach 1 lub 2 niniejszego Artykułu, wymaga uprzedniej zgody Administratora.

4. Decyzja Administratora o usunięciu konta przekazywana jest Użytkownikowi w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na aktualny adres e-mail Użytkownika.

5. W przypadku przesyłania przez Użytkownika spamu Administrator może czasowo uniemożliwić przesyłanie przez Użytkownika wiadomości za pomocą Poczty.

6. Administrator może zarchiwizować gromadzone w ramach Serwisu dane niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu oraz utrwali treść tych wiadomości.

7. Użytkownik może zażądać od Administratora usunięcia Konta, a Administrator ma obowiązek Konto usunąć. Żądanie można złożyć w formie pisemnej, podając Login i hasło lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt. Złożenie żądania jest uznawane za złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

8. Usunięcie Konta powoduje niemożność korzystania z Usług Serwisu dostępnych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, w tym z Poczty.

9. Usunięcie Konta nie może nastąpić, gdy Użytkownik jest Twórcą gromadzącym w tym samym czasie środki finansowe na potrzeby Projektu, oczekuje na przekazanie mu danych Wspierających Projekt oraz zebranych środków finansowych lub nie minął okres 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania adresów e-mail Wspierających Projekt, w którym to okresie Twórca Projektu jest zobowiązany do kontaktu ze wszystkimi Wspierającymi Projekt i poinformowania ich o terminie wywiązania się ze świadczenia wzajemnego.

10. Usunięcie Konta nie może nastąpić również w sytuacji, gdy Wspierający Projekt dokonał wpłaty na co najmniej jeden Projekt przed zakończeniem okresu gromadzenia środków na realizację tego Projektu oraz w sytuacji gdy wspierany projekt zakończył się sukcesem, ale nie minął jeszcze okres 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Twórcę adresów e-mail Wspierających Projekt, w którym to okresie Twórca Projektu jest zobowiązany do kontaktu ze wszystkimi Wspierającymi Projekt i poinformowania ich o terminie wywiązania się ze świadczenia wzajemnego.
 

Art. 11
Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie odpowiada za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu i zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Materiały przesyłane i publikowane przez Użytkowników w Serwisie lub przesyłane za pomocą Poczty;

b) działania osób korzystających z Serwisu, które działały bez zgody przedstawiciela ustawowego;

c) szkody wywołane przez osoby trzecie wskutek udostępnienia przez Użytkownika danych niezbędnych do zalogowania się w Serwisie;

d) realizację Projektu przez Twórcę oraz realizację świadczenia wzajemnego przez Twórcę wobec Wspierających Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu;

e) naruszenie praw osób trzecich przez Użytkowników w związku z udostępnionymi przez nich Materiałami;

f) szkody wywołane korzystaniem przez Użytkownika z urządzenia końcowego pozbawionego należytej ochrony przed zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności wirusami, robakami i szkodliwym oprogramowaniem.

4. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie Materiały opublikowane przez niego w Serwisie. Materiały nie odzwierciedlają poglądów i opinii Administratora ani podmiotów z nim współpracujących.

5. W razie skierowania do Administratora przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszania jakichkolwiek praw przez Materiały Użytkownika, Użytkownik, który opublikował te Materiały zobowiązuje się do wstąpienia do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpienia do Sprawy jako interwenient uboczny, zwracając wszelkie wydatki związane z postępowaniem sądowym poniesione przed Administratora.

6. Administrator może zmieniać cechy i zakres funkcjonalności Serwisu oraz Usług, a także ma prawo do okresowego wyłączenia określonych Kont, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, uprzednio informując o tym Użytkowników na stronach Serwisu.


Art. 12
Reklamacje

1. W razie wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może złożyć Administratorowi reklamację w formie pisemnej na adres: Nobo Studio Sp. z o.o., ul. Szelągowska 24, 61-626 Poznań, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.kulturahula.pl/kontakt

2. W reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć dane pozwalające go zidentyfikować (w szczególności Login), usługę, której dotyczy reklamacja, oraz scharakteryzować zakłócenie w funkcjonowaniu Serwisu. W razie niezamieszczenia tych danych Administrator może nie być w stanie rozpoznać reklamacji.

3. Administrator rozpozna reklamację spełniającą wymogi formalne w okresie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej doręczenia. Administrator ma prawo pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeśli jej żądanie wynikać będzie z nieznajomości przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

4. Rozpoznanie reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 (słownie: trzydziestu) dni, gdy jej rozpoznanie wymagać będzie pozyskania przez Administratora dodatkowych informacji, w tym informacji od Użytkownika, lub gdy jej rozpoznanie wymagać będzie wiadomości specjalnych. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Składając reklamację w określonej formie, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi przy użyciu tej samej formy komunikacji.
 

Art. 13
Postanowienia końcowe

1. Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.kulturahula.pl/regulamin

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje Użytkowników o treści zmienionego Regulaminu w obszarze News, gdzie zamieszczone są aktualne informacje od Administratora (www.kulturahula.pl/news), lub za pomocą Poczty w ramach Serwisu lub też przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adresy e-mail Użytkowników.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 17 listopada 2014 roku. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

4. Akceptacja zmian w Regulaminie powoduje, iż wiąże on Użytkownika od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu lub korzysta z Serwisu po dniu wejścia w życie zmian, przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany Regulaminu.

5. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika powinien zostać przekazany Administratorowi. Z dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu następuje rozwiązanie Umowy.

6. Administratorowi przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osoby trzecie. W szczególności Administrator może wyznaczyć administratora danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

8. Wszelkie spory wynikłe między Administratorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.